Logopeediline korrektsioonitöö

 Logopeedi töökorraldus

 

Logopeedi töö sisuks on lasteaias erivajadustega laste väljaselgitamine ja neile süstemaatilise korrektsioonitöö tagamine logopeedi poolt läbiviidavate kõneravi tundide ja õpetajate eripedagoogilise nõustamise kaudu. Õppeaasta algab septembris laste kõne ja psüühiliste protsesside kontrolliga. Need tulemused on aluseks korrektsioonitöö planeerimisele. Laste kõne uurimise tulemused fikseerib logopeed koolieelse lapse kõnekaarti ja annab juhiseid õpetajatele, kuidas kõnehälvikuid rühmas abistada ja arendada.

Logopeed teeb koostööd lastevanematega. Kõneravi vajavate laste vanematega toimuvad konsultatsioonid ja nõustamised.

Põhiline korrektsioonitöö viiakse läbi individuaalselt, õppeaasta alul koostatud ja aasta jooksul täiendatud ajakava alusel. Selle koostamisel peab logopeed arvestama iga rühma tunniplaaniga.

Kõneravi tundide ajad kooskõlastatakse õpetajate ja lastevanematega. Vajadusel edastab logopeed lapsevanemale harjutusvara.

Individuaaltunnid viiakse läbi logopeedi kabinetis vastavalt kõnepuude sügavusele 1-2 korda nädalas. Kõneravi tunni kestvus on 15-20 minutit.

 

Töö korraldamiseks peab logopeed järgmisi dokumente:

 1. Õppeaasta tööplaan
 2. Koolieelse lapse kõnekaart,mis kajastab kõne seisundit ja töö eesmärke

 3. Kõneravi tundide ajakava - tunniplaan

 4. Kõneravi päevik, milles kajastub igapäevatöö lastega

 5. Kõneravi saavate laste nimekiri

 6. Kõneravi lõppedes koostab logopeedi teatise,mis annab ülevaate tehtud tööst ja tulemustest

 7. Õppeaasta töö kokkuvõte ja eneseanalüüs

 8. Kokkuvõte kõneravi lõpetanud ja jätkavatest lastest

 

Kõneravi tundides tegeldakse kõnearendustöö komponentidega:

 • õige kõne ja hääldamise kujundamisega

 • sidusa kõne arendamisega

 • kõne mõistmise ja sõnavaraga

 • hääldus- ja intonatsiooniharjutustega

 • foneemitaju arendamise ja häälikulise analüüsiga

 • psüühiliste protsesside ja peenmotoorika arendamisega

Vajadusel teavitab logopeed raske kõnepuudega laste vanemaid erinevatest rehabilitatsiooniteenuste võimalustest. Vajaminevate uute õppevahendite muretsemisest kabinetti kooskõlastatakse lasteaia juhtkonnaga.

Logopeediline korrektsioonitöö