Õppe- ja kasvatustegevus

Lasteaed rakendab õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ja Hea Alguse lasteaedade programmi.

 

 

Meie lasteaias on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!“

Tartu Lasteaed Lotte liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga 2013. Praeguseks on meie lasteaiast metoodikaga liitunud kuus rühm: Tragid Kassid, Paid Pähklijänesed, Lõbusad Rännukoerad, Kirjud Linnupojad, Sinised Elevandid ja Usinad Sajajalgsed.

"Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastaste aste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult. Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

 

 

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema tervislikku arengut. Selle eesmärgi saavutamiseks lähenetakse tegevustele süsteemselt, põimitakse omavahel kõik lasteaias toimuv ja haaratakse kaasa kõik, kes või mis vähegi on seotud lasteaiaga.

tel_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasteaed rakendab LP-mudelit, mis on suunatud õpikeskkonnale ja pedagoogilisele analüüsile.

 

 

 

Lasteaed kasutab HITSA poolt finantseeritud robootika komplekte.

Hariduse Tehnoloogia Sihtasutus

 


Rohkem infot leiab siit:

 

http://www.heaalgus.ee

http://kiusamisestvabaks.ee

http://www.terviseinfo.ee

http://www.tartu.ee/index.php?page_id=36&lang_id=1&menu_id=6&lotus_url=/teated.nsf/web/viited/3BCF046ED063DD60C2257D770024B4DF

 

Meie lasteada tunnustati "Hea lasteaia edendaja" ja "Väärtuskasvatuse lasteaed 2017" tiitliga!

Tunnustust annab välja Tartu Ülikooli Eetikakeskus.

Lisa saate lugeda- http://opleht.ee/2017/11/vaartuskasvatuse-randkarikad-laksid-tanavu-tartusse-ja-haapsallu/

Õppe- ja kasvatustegevus
Õppe- ja kasvatustegevus