Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted

EESMÄRK on lapse mitmekülgse ja järjepideva arengu toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös.

 

Õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset,  sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel:

 •     terviklik ja positiivne minapilt
 •     ümbritseva keskkonna mõistmine
 •     eetiline käitumine, esmased tööharjumused
 •     kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest
 •     ning arenevad mängu-, õpi- ja sotsiaalsed oskused.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise PÕHIMÕTETEKS on:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 • lapsekeskse metoodika rakendamine/Hea Alguse lasteaedade programmi rakendamine
 • lapse tervise hoidmine ja tugevdamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
 • mängu kaudu õppimine
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine
 • kodu ja lasteasutuse koostöö
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted