Õpikäsitus

Õpikäsitus
  • Koolieelses eas õpib laps praktiliselt tegutsedes. Olulisel kohal on õppimine mängu kaudu, kaaslaste ja täiskasvanud inimestega suhtlemise ja ümbruses toimuva jäljendamise kaudu.
  • Laps õpib oma keskkonnas aktiivselt tegutsedes.
  • Õppe- ja kasvatusprotsessis areneb lapse suutlikkus rakendada õpitut edaspidises elus.
  • Õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamisel lähtub pedagoog lapsest.
  • Koostöös vanematega loob lasteasutus lapse arengut ja õppimist soodustava keskkonna.
Õpikäsitus