Hoolekogu ülesanded

Hoolekogu ülesanded

 

 

 • Koostöös lasteasutuse pedagoogilise personaliga koostab lasteasutuse arengukava lasteasutuse järjepideva arengu tagamiseks.

 • Kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest; annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.

 • Annab direktorile ja Tartu Linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.

 • Teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.

 • Osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.

 • Otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse, mille kinnitab direktor.

 • Aitab lahendada lastevanemate poolt esitatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes.

 • Arutab läbi lasteaia õppekava ning sõnastab oma arvamuse õppekava kohta.

 • Osaleb õppe- ja kasvatustegevuse edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisel.

 • Teeb Tartu Linnavalitsusele ettepanekuid lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu kuni nelja lapse võrra aiarühmas ja liitrühmas ning sõimes kuni kahe lapse võrra.

 • Teeb Tartu Linnavalitsusele ettepanekuid lasteasutuse päevase lahtioleku aja suhtes.

 • Kinnitab õpetajate, õppealajuhataja ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra direktori ettepanekul.

 • Otsustab teisi õigus- ja haldusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 • Hoolekogu esindaja annab lastevanemate ees oma tööst hoolekogus ülevaate rühma koosolekul.

Lähemalt on hoolekogu ülesandeid ja pädevust kirjeldatud Tartu Linnavolikogu 10.02.2011.a määruses nr 31.

Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord (.pdf 59,3Kb).
Hoolekogu ülesanded